Vedtægter

Bestyrelsen →

§ 1

Foreningens formål er at virke til gavn for Vinderup By og opland samt varetage medlemmernes interesser, herunder arrangere møder, sammenkomster og lign.

 

§ 2

Foreningen er upolitisk

 

§ 3

Personer over 18 år, som er bosiddende i Vinderup Kommune, kan blive optaget som medlem af foreningen.

Personer over 18 som har haft bopæl i Vinderup by og opland kan blive optaget som medlem.

Familie medlemskab er gældende for peronser uanset alder på samme bopælsadresse.

Personer under 18, har ikke stemmeret på en generalforsamling.

 

§ 4 

Foreningen har ret til at ekskludere et medlem. Forslag herom kan fremsættes enten af bestyrelsen, hvis denne finder det begrundet, eller af medlemmerne, når mindst 10 stemmeberrettigede ved skriftlig henvendelse forlanger forslag fremsat herom.
Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse, og beslutningen skal være enstemmig.

 

§ 5

Udlader et medlem at betale kontingent, er vedkommende automatisk slettet som medlem. Den, som bliver slettet, kan ikke kræve erstatning eller gøre andet krav gældende over for foreningen.

 

§ 6

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves helårligt.
Kontingentets størrelse opkræves helårligt forud.
Perioden går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 7

Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 31. marts.
Der skal indkaldes via offentlige medier seneste 14 dage forud for afholdelse.

 

§ 8

Generalforsamlingen er højeste myndighed og har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af fanebærer
  10. Eventuelt

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, hvis bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når 20 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. I sidstenævnte tilfælde skal der ske skriftlig henvendelse til bestyrelsen med nøjagtige oplysninger om, hvad der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske via offentlige medier.

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsesl ved forandring af foreningens love. Forandring af lovene skal være vedtaget på den ordinære generalforsamling.

 

§ 11

Ved såvel ordinær generalforsamling som ved ekstraordinær generalforsamling gælder simpel stemmeflertal.
Afstemning til bestyrelse og formand sker altid skriftligt.

 

§ 12

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 

§ 13

Formanden vælges hvert år på ordinær generalforsamling.

 

§ 14

De fire bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

 

§ 15

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand, kasserer og sekretær, som fører protokollen.

 

§ 16

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede ved et indvarslet bestyrelsesmøde. Det er dog en forudsætning, at mødet er indvarslet med mindst 3 dages varsel.
Bestyrelsesmøde afholdes, når det skønnes nødvendigt.

 

§ 17

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Kassereren er forpligtet til at fremlægge regnskabet, når den øvrige bestyrelse forlanger dette. Kassereen skal endvidere aflevere regnskabet i opgjort stand, senest 14 dage inden ordinær generalforsamling. Regnskabsåret slutter den 31. december.

 

§ 18

En selvstændig kasserr til et udvalg under Vinderup Borger- og Håndværkerforeningen kan have adgang til udvalgte konti, i det entrede pengeinstitut under Vinderup Borger- og Håndværkerforeningens CVR-nummer. Den eller de personer skal til enhver tid godkendes af den siddende bestyrelse.

§ 19

Ingen af foreningens medlemmer kan nægte at modtage valg til bestyrelse eller udvalg, dog er afgåede bestyrelsesmedlemmer fritaget for valg i det samme antal år, som de har fungeret.

 

§ 20

Bestyrelsen foreslår og indstiller til generalforsamling evt. udnævnelse af æresmedlemmer.
Bestyrelsens indstilling skal være enstemmig. Generalforsamlingens beslutning skal være enstemmig ved udnævnelse af æresmedlemmer.

Vedtaget på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling den 28. marts 2022. 

Vinderup Borger- og Håndværkerforening

En aktiv medspiller og intiativtager for gode idéer der er til gavn for borgerne og forretningslivet i Vinderup og omegn. Vi arbejder for at Vinderup forbliver et godt sted at bo med aktiviteter for alle borgere. 

Kontakt

Bestyrelsen, VBH
vinderupbh@gmail.com

Link til vores facebook